به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم که مورد پسندتان باشد


غریبی غریت شام و یمن نیست                    غریبی دور از شهر و وطن نیست

غریبی  کج الحد  زیر خاک است                    آنجا که جز  من  و اعمالم نیست

ز ثروت سرکش و مغرور مستی                    دل  خود را  به دنیا سخت بستی

به ظاهر اسم ما باش مسلمان                    اما  درهــم  و دینـــار  پرستیـــــم

اجل نزدیک گشت وراهمان دور                     اجـــــل نیســــت مانع ثروت و زور

تو خود را از درون پاکــیزه گردان                    که خواهد رفت بزودی بوی کـــافور

دم آخر که وقت رفتن ماســــت                    جدایی از زن و فرزند و دنیا ســــت

زمان غربت است وترس وحشت                   زمان خواب روی شاخه ی خـــــاک

به زیر گل یا رب من چـــه سازم                   بســـوی توســـــــت دســـــت نیازم