به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم که مورد پسندتان باشد

روشنفکر کیست ؟


شریعتی اشاره می کند :
تو کجای تاریخ قرار گرفته ای ؟ اگر این را بفهمی روشنفکری . و می بینیم بسیار کمند که این را دقیقا بتوانند ارزیابی کنند و نیز در چه جایی ؟ در چه جایی یعنی چه ؟
یعنی در جامعه خودت در میان قطب های مختلف و جهت های مختلف دشمن ها دوست ها بالاها پایین ها در تمام این خطوطی که به تو می پیوندد چه وضعی دارد چه جایگاهی داری ؟
این را همه می فهمند ؟…..بسیار کمند کسانی که بدانند کجا قرار دارند ….. 

روشنفکر در یک کلمه کسی است که نسبت به “وضع انسانی” خودش درزمان و مکان تاریخی و اجتماعی ای که در آن است خود آگاهی دارد و این ” خود آگاهی ” جبرا و ضرورتا به او احساس یک مسئولیت بخشیده است .

دکتر علی شریعتی ؛ چه باید کرد ؛ صفحه 255

روشنفکر رسالتش رهبری کردن سیاسی جامعه نیست, رسالت روشنفکر خودآگاهی دادن به متن جامعه است, فقط و فقط همین و دیگر هیچ. اگر روشنفکر بتواند به متن جامعه خودآگاهی بدهد, از متن جامعه قهرمانانی برخواهند خواست که لیاقت رهبری کردن خود روشنفکر را هم دارند. و تا وقتی که از متن مردم قهرمان نمیزاید ؛ روشنفکر وجود دارد.�
دکتر علی شریعتی ؛ چه باید کرد ؛ صفحه 499

روشنفکری یعنی مسئول بودن ! …..روشنفکرِی یعنی امام زمان خود بودن …روشنفکر ی یعنی ……

مجموعه آثار شریعتی ج 20 ص 457) :
……روشنفکر – به معنای مطلق - « خدا گونه ای » است در «جهان» و « پیامبر گونه ای» است در «جامعه» و «امام گونه ای » است در تاریخ !روشنفکری نه فلسفه است نه علم  نه فقه  و نه ادب وهنر بلکه در یک کلمه «علم هدایت» است و نوعی « نبوت» که نه چون فلسفه ذهنیت سازی است و نه چون علم ، نقش صورت اشیاء و روابطشان است در ذهن ،آنچنان که هستند بلکه علم «شدن» است و خبر دادن از «راه»  که از «خودآگاهی وجودی» آدمی سرچشمه می گیرد و بنابراین در ذات خود « دعوت» را به همراه دارد و بنابراین « مسئولیت » را !

(مجموعه آثار شریعتی ج 20 ص 367) :
روشنفکر عبارت است یک انسان آگاه نسبت به نا هنجاری های اجتماعی ،آگاه به عوامل درست این تضاد و ناهنجاری ،آگاه نسبت به نیاز این قرن و این نسل و مسئول در ارائه راه نجات جامعه از این وضع ناهنجارمحکوم و تعیین راه حل و ایده آلهای مشترک برای جامعه و بخشیدن یک عشق و ایمان مشترک جوشان به مردم که در متن سرد و منجمد اجتماع منحط سنتیش ، حرکت ایجاد کند و آگاهی و خود آگاهی خویش را به مردمش منتقل نماید و در یک کلمه برای جامعه اش پیغمبری کند ، ادامه دهنده راه پیامبران تاریخ که ایجاد عشق و ایمان و هدف و حرکت بود برای «هدایت و عدالت» ، زبانش متناسب با این زمان و راه هایش متناسب با این نا هنجاری ها و سرمایه اش متناسب با این فرهنگ  (باشد )

منبع :http://shariati4all.persianblog.ir/post/82

سخنرانی حاجی کاروان ژیان له گه ل قورآنی پیروز دا  (زبان کوردی)


       دانلود

سخنرانی   دکتر عبدالواحد محمد سالح


کاریگه ری ایمان له ژیانی موسلمان دا              دانلودسخنرانی دکتر عبدالواحد محمد سالح  به زبان کوردیگه رانه وه پیش گه رانه وه                                 دانلود
دلداری و دینداری                                                  دانلود